Persbericht Ageas 12/12/2017


Akkoord bereikt over aangepaste
Fortisschikking

Ageas en de claimantenorganisaties hebben een aangepast schikkingsvoorstel bereikt dat rekening houdt met de voornaamste bekommernissen van het Hof van Beroep van Amsterdam, zoals aangegeven in haar tussentijdse beslissing van 16 juni 2017. De partijen zullen het aangepaste schikkingsvoorstel vandaag voorleggen aan het Hof van Beroep van Amsterdam, met het verzoek om de schikking bindend te verklaren voor alle Aandeelhouders die in aanmerking komen overeenkomstig de Nederlandse Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (“WCAM”).

De bijkomende inspanning van Ageas van EUR 100 miljoen, die was aangekondigd op 16 oktober 2017 en waarmee het totale budget voor de schikking werd opgetrokken tot EUR 1,3 miljard, heeft het mogelijk gemaakt om de initiële schikkingsovereenkomst te versterken, rekening houdend met de voornaamste bekommernissen van het Hof en met de vroeger aangegane verbintenissen.

Onder de aangepaste schikkingsovereenkomst, zullen zogenoemde actieve en niet-actieve claimanten recht hebben op dezelfde basisbedragen ter vergoeding van hun schade. Daarom wordt de vergoeding voor schade en de bijkomende vergoedingscomponent voor alle Aandeelhouders die in aanmerking komen, gelijkgesteld, terwijl actieve claimanten recht zullen hebben op een bijkomende kostenvergoeding.

De gewijzigde vergoedingsstructuur houdt ook rekening met de bekommernis van het Hof over het gebrek aan solidariteit in geval van verwatering en beschermt de belangen van de Kopers beter.

Om ervoor te zorgen dat alle claimanten kunnen nagaan aan welke rechten ze verzaken in ruil voor de ontvangen vergoeding, werd een duidelijke en uitgebreide lijst van Gebeurtenissen waarvoor een dergelijke verzaking wordt gevraagd, opgenomen.

Het aangepaste voorstel heeft geen impact op de resultaten van Ageas, noch op haar solvabiliteitspositie aangezien voor alle lasten reeds voorzieningen aangelegd en opgenomen werden in de resultaten van het derde kwartaal 2017.

Voeg je header hier toe

Naast de initiële ondertekenaars (VEB, Deminor, Stichting FortisEffect en SICAF) en de herbevestigde steun van Mr. Arnauts en Mr. Lenssens, heeft de Nederlandse consumentenorganisatie ConsumentenClaim, op basis van de voorgestelde wijzigingen, beslist om de aangepaste schikking met een positief advies aan haar achterban voor te leggen. ConsumentenClaim was een van de belangrijkste verweerders tijdens de publieke hoorzitting van maart 2017. Hierdoor wordt de brede publieke steun voor dit schikkingsvoorstel verder versterkt.

De schikking werd begeleid door bemiddelaars Stephen Greenberg van de Pilgrim Group en Yves Herinckx.

Bart De Smet, CEO Ageas, verklaarde: “Na maanden van bijzonder hard werken, zijn we verheugd een gewijzigd schikkingsakkoord te hebben bereikt met de initiële ondertekenaars VEB, Deminor, SICAF en Stichting FortisEffect, en de volledige steun te hebben verkregen van ConsumentenClaim en de meeste andere organisaties die de voormalige Fortis-aandeelhouders vertegenwoordigen. We zijn er van overtuigd dat deze overeenkomst rekening houdt met de voornaamste bekommernissen van het Hof, en ook een billijke en evenwichtige oplossing biedt voor iedereen die getroffen is door de gebeurtenissen uit het verleden.”

Volgende stappen

Ageas en de claimantenorganisaties zullen het aangepaste voorstel vandaag voorleggen aan het Hof van Beroep van Amsterdam met het verzoek om de schikking bindend te verklaren. Vervolgens zal een publieke hoorzitting worden gepland waarna het Hof moet beslissen of ze de schikking bindend verklaart.

Praktische informatie

Alle informatie over de aangepaste Fortisschikking zal beschikbaar zijn op de speciale website FORsettlement.com op woensdag 13 december 2017.

Dan zal ook opnieuw een berekeningsmodule ter beschikking worden gesteld. Deze online module laat Aandeelhouders die in aanmerking komen toe een eerste raming te maken van de vergoeding die ze zullen ontvangen overeenkomstig de aangepaste schikkingsovereenkomst.